I. Művészet és valóság

Művészet és valóság

A művészetek rendszeréről 8
Mire való a művészet? 10
Utánzás – kifejezés 11
Élményszerűség 13
A szépirodalom 16
Kosztolányi Dezső: A kulcs 17
Az epika 20
Karinthy Frigyes: A cirkusz 21
A líra 23
Kosztolányi Dezső: Októberi táj 23
A művészi nyelv 25
A művészi értékelés 31
A művészet hatalma 34
Örkény István: Ballada a költészet hatalmáról 35
A szórakoztató irodalom 36
A műalkotás hatása 37

 

II. Az ókor irodalmából

Mítoszok, mitológia

Gilgames 40
Az ember teremtése a görög mitológiában 41

A Biblia

Bibliai témák és műfajok a magyar irodalomban 43

A homéroszi eposzok

Az Iliász embereszménye: Akhilleusz 47
Hektór és Andromakhé 48
Az élet teljességének igénye 49
Akhilleusz pajzsa 49

A görög dráma

Athéni képzőművészet 51
Szophoklész: Oidipusz király 53

A drámai szituáció 54
Új típusú konfliktus 55
Időszerkezet 55
Szerkezeti felépítés 55
Sorstragédia? 59
A sorsával szembenéző ember 61
A tragikus hős 62

A görög filozófia

Platón: Szókratész védőbeszéde 64
Az idea-tan 66

Állam 67

 

III. A középkor irodalmából

A középkori kultúra

Képzőművészet 70
Zene 72

 

IV. A reneszánsz irodalmából

A reneszánsz művészete

Képzőművészet 74
Zene 79

Janus Pannonius két költeménye

Mikor a táborban megbetegedett 80
Mars istenhez békességért 82

Balassi Bálint három Júlia-verse

Darvaknak szól 83
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról 84
Júliát hasonlítja a szerelemhez… 84

 

V. A barokk korszak irodalmából

A barokk művészet

Képzőművészet 88
Zene 90

 

VI. A francia klasszicista dráma

Racine

Phaedra 93

Ellentétes és végleges lelkiállapotok 94
Hippolytos 96

Moliére: A fösvény

A téma 98
Expozíció 98
Bonyodalom 99
A helyzetkomikum forrásai 100
Tetőpont és megoldás 102